برنج دمسیاه

قیمت مصرف کننده: ۳۲۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۹۰۰۰ تومان
قیمت کارتن: ۲۸۵۰۰ تومان
تعداد در کارتن: ۴۰ عدد
قیمت عمده: ۲۷۰۰۰ تومان
تعداد عمده: ۶۰ عدد
New option
New option
New option
تعداد

کد تایید وزارت بهداشت :56/19252