سویا پروتیین بافت دار ریزدانه 2008

قیمت مصرف کننده: ۳۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۳۹۰ تومان
قیمت کارتن: ۲۳۳۰ تومان
تعداد در کارتن: ۳۰ عدد
قیمت عمده: ۲۳۰۰ تومان
تعداد عمده: ۶۰ عدد
تعداد

 

کد تایید وزارت بهداشت:143/58052