ماکارونی 1/5رشته ای 700گرمی زر

قیمت مصرف کننده: ۴۷۰۰ تومان
قیمت: ۴۴۹۰ تومان
قیمت کارتن: ۴۳۹۰ تومان
تعداد در کارتن: ۲۰ عدد
قیمت عمده: ۴۳۰۰ تومان
تعداد عمده: ۴۰ عدد
New option
New option
تعداد

کد تایید وزارت بهداشت :56/17680