ماکارونی فرمی زر سدانو

قیمت مصرف کننده: ۴۰۰۰ تومان
قیمت: ۳۹۰۰ تومان
قیمت کارتن: ۳۸۵۰ تومان
تعداد در کارتن: ۲۰ عدد
قیمت عمده: ۳۸۰۰ تومان
تعداد عمده: ۴۰ عدد
تعداد

 

کد تایید وزارت بهداشت :56/17680