ماکارونی پروانه ای سمیرا

قیمت مصرف کننده: ۳۶۰۰ تومان
قیمت: ۳۴۰۰ تومان
قیمت کارتن: ۳۳۰۰ تومان
تعداد در کارتن: ۲۰ عدد
قیمت عمده: ۳۲۵۰ تومان
تعداد عمده: ۴۰ عدد
تعداد

کد تایید وزارت بهداشت 56/17448