کنسرو تن ماهی شگن

قیمت مصرف کننده: ۱۰۲۰۰ تومان
قیمت: ۹۱۰۰ تومان
قیمت کارتن: ۹۰۰۰ تومان
تعداد در کارتن: ۲۴ عدد
قیمت عمده: ۸۴۰۰ تومان
تعداد عمده: ۴۸ عدد
تعداد

 

کد تایید وزارت بهداشت:49/12739