تن ماهی پنداس

قیمت مصرف کننده: ۹۵۰۰ تومان
قیمت: ۸۹۹۰ تومان
قیمت کارتن: ۸۶۰۰ تومان
تعداد در کارتن: ۲۴ عدد
قیمت عمده: ۸۲۹۰ تومان
تعداد عمده: ۴۸ عدد
تعداد

 

کد تایید وزارت بهداشت:47/12154