آجیل میکس سنجابک

قیمت مصرف کننده: ۱۰۰۰۰ تومان
قیمت: ۹۸۰۰ تومان
قیمت کارتن: ۹۶۰۰ تومان
تعداد در کارتن: ۱۲ عدد
قیمت عمده: ۹۶۰۰ تومان
تعداد عمده: ۲۴ عدد
تعداد

 

کد تایید وزارت بهداشت:15/10572